الماسهای آفریقایی
الماس های آفریقایی – کارآفرینی جوانان ف۲ ق۶
مهر ۲۲, ۱۳۹۵

توبکا برای ما از نحوه تشویق و تحریک خودش برای کمک به نسل جوان می گوید.

ثبت نام در خبرنامه