الماسهای آفریقایی
ق۶
اسفند ۶, ۱۳۹۴

تمرکز کرمل بر روی نقش شهروند در ارتباط با دولت هست. به عنوان یکی از فعالیتهای فردی که کرمل در جهت بهبود وضع جامعه اطرافش انجام می ده ، تشکیل کلاسهایی برای اطفال هست.

ثبت نام در خبرنامه