آموزه‌های نو
(آموزه های نو ق۹ – تعلیم و تربیت دختران (قسمت اول
شهریور ۱۷, ۱۳۹۷

در این برنامه، مام یاسین سار، بنیان گذار بنیادی غیر انتفاعی به نام استارفیش است که هدفش فراهم‌ کردن امکان تحصیل برای دخترانی است که دسترسی به آن ندارند. به نظر مام یاسین سار تعلیم و تربیت دختران کلید حل بزرگ ترین مشکلات جامعه بشریست.

ثبت نام در خبرنامه