Program Picture

عشق، فرای مرزها

ساوان و دنیا

۱۱ خرداد ۱۳۹۶

ساوان از پدرو مادری ایرانی در آمریکا به دنیا آمده و با دنیا Denia که پدر و مادری آمریکایی دارد و در اروپا به دنیا آمده، ازدواج زود هنگامی داشته‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه