سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹

انشای نوروزی

در این برنامه ها که به مناسبت ایام نوروز تهیه شده با نام (انشای نوروزی ) در قالب انشای دانش آموزان دختر و پسر به جذابیت های شهرهای ایران و همچنین مسائل روز می پردازد

انشای نوروزی

در این برنامه ها که به مناسبت ایام نوروز تهیه شده با نام (انشای نوروزی ) در قالب انشای دانش آموزان دختر و پسر به جذابیت های شهرهای ایران و همچنین مسائل روز می پردازد
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers