پنج شنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

تاکسی‌گپ

برنامه‌ای است به زبان طنز که در فضای درون تاکسی و در مسیر، بعضی مفاهیم مورد بحث در جامعه را به نقد می‌کشد.

تاکسی‌گپ

برنامه‌ای است به زبان طنز که در فضای درون تاکسی و در مسیر، بعضی مفاهیم مورد بحث در جامعه را به نقد می‌کشد.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers