شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

یاد باد آن روزگاران

ویژه برنامه کوتاه برای رضوان ۹۹. چهار نفر از افرادی که از نزدیک در جریان تبعید حضرت بهاءالله از بغداد به استانبول و ادرنه بودند خاطرات خود را تعریف می کنند. در سه برنامه در روزهای اول، نهم و دوازدهم عید رضوان با آن ها آشنا می شوید.

یاد باد آن روزگاران

ویژه برنامه کوتاه برای رضوان ۹۹. چهار نفر از افرادی که از نزدیک در جریان تبعید حضرت بهاءالله از بغداد به استانبول و ادرنه بودند خاطرات خود را تعریف می کنند. در سه برنامه در روزهای اول، نهم و دوازدهم عید رضوان با آن ها آشنا می شوید.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers