شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

چراغ و دریچه

پادکست چراغ و دریچه گفتگویی است درباره پنج پیام رضوان بیت العدل اعظم، بالاترین مرجع اداری و روحانی جامعه بهائی، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ که به بیان و بررسی نکاتی چند از متن این پیام ها به شکلی صمیمانه و نه کارشناسانه می پردازد. پیام های بیت العدل اعظم در طول این چند سال به طور کلی به جمع بندی و بیان دست آوردهای جامعه جهانی بهائی اختصاص داشته است. دست آوردهایی در ارتباط با فعالیت های جامعه سازی و برنامه های فشرده رشد در محدوده های جغرافیایی گوناگون در سراسر عالم. و نیز بیان برنامه ها و فعالیت هایی که باید در سال پیش رو مد نظر بهائیان و عزیزان غیر بهائی که در کنار دوستان بهائی شان مشغول فعالیت در این زمینه هستند قرار بگیرد. برنامه چراغ و دریچه به بازگویی تعدادی از این فعالیت ها و دست آوردها می پردازد.

چراغ و دریچه

پادکست چراغ و دریچه گفتگویی است درباره پنج پیام رضوان بیت العدل اعظم، بالاترین مرجع اداری و روحانی جامعه بهائی، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ که به بیان و بررسی نکاتی چند از متن این پیام ها به شکلی صمیمانه و نه کارشناسانه می پردازد. پیام های بیت العدل اعظم در طول این چند سال به طور کلی به جمع بندی و بیان دست آوردهای جامعه جهانی بهائی اختصاص داشته است. دست آوردهایی در ارتباط با فعالیت های جامعه سازی و برنامه های فشرده رشد در محدوده های جغرافیایی گوناگون در سراسر عالم. و نیز بیان برنامه ها و فعالیت هایی که باید در سال پیش رو مد نظر بهائیان و عزیزان غیر بهائی که در کنار دوستان بهائی شان مشغول فعالیت در این زمینه هستند قرار بگیرد. برنامه چراغ و دریچه به بازگویی تعدادی از این فعالیت ها و دست آوردها می پردازد.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers