شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

پنج کنز

یکی از آثار حضرت بهاءالله گفتار شفاهی ایشان است که توسط نبیل زرندی مورخ بهائی که خود در حضور آن حضرت بوده جمع آوری شده و به تایید حضرت بهاءالله رسیده است. استاد وحید خرسندی طی سه برنامه که در روزهای اول و نهم و دوازدهم عید رضوان پخش می شود به سوالات آزاده جاوید در این مورد پاسخ می دهد.

پنج کنز

یکی از آثار حضرت بهاءالله گفتار شفاهی ایشان است که توسط نبیل زرندی مورخ بهائی که خود در حضور آن حضرت بوده جمع آوری شده و به تایید حضرت بهاءالله رسیده است. استاد وحید خرسندی طی سه برنامه که در روزهای اول و نهم و دوازدهم عید رضوان پخش می شود به سوالات آزاده جاوید در این مورد پاسخ می دهد.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers