چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

گل سرخ

گل سرخ نام نمایش تخیلی کوتاه رادیویی است که به مناسبت عید رضوان تهیه شده است. این نمایش کوتاه رادیویی درباره ایامی است که بعدا به عید رضوان معروف شد. روزهای اول، نهم و دوازدهم اردیبهشت از رادیو پیام دوست این نمایش رادیویی را گوش کنید

گل سرخ

گل سرخ نام نمایش تخیلی کوتاه رادیویی است که به مناسبت عید رضوان تهیه شده است. این نمایش کوتاه رادیویی درباره ایامی است که بعدا به عید رضوان معروف شد. روزهای اول، نهم و دوازدهم اردیبهشت از رادیو پیام دوست این نمایش رادیویی را گوش کنید
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers