سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹

جهان پس از حضرت باب

به مناسبت دویستمین سال تولد حضرت باب، با ۷ نفر از کارشناسان بهائی درباره‌ جهان پس از حضرت باب گفتگو کردیم.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers