یک سوال ٬‌یک جواب

یک سوال یک جواب برنامه‌ای کوتاه هست که طی آن استاد وحید خرسندی در هر قسمت به یک سوال از پگاه موافق مجری برنامه پاسخ خواهند داد.

-->
Followers
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers