چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

کودکان منادیان صلح ۲

پادکست کودکان منادیان صلح در فصل دوم به صورت تخصصی و طبقه بندی شده به مهم ترین اصول تربیتی و نکات قابل توجه در سه سال اول زندگی کودکان می‌پردازد. شش قسمت اول مربوط به سال اول زندگی، سه قسمت بعد سال دوم و سه قسمت آخر هم به سومین سال زندگی می پردازد.

کودکان منادیان صلح ۲

پادکست کودکان منادیان صلح در فصل دوم به صورت تخصصی و طبقه بندی شده به مهم ترین اصول تربیتی و نکات قابل توجه در سه سال اول زندگی کودکان می‌پردازد. شش قسمت اول مربوط به سال اول زندگی، سه قسمت بعد سال دوم و سه قسمت آخر هم به سومین سال زندگی می پردازد.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers