شنبه, ۹ فروردین ۱۳۹۹

کودکان منادیان صلح ۱

این برنامه در خصوص فلسفه تعلیم و تربیت می باشد و بینش ها و دیدگاه‌های جدیدی که دیانت بهائی در مورد اهمیت تعلیم اطفال مطرح کرده است را بازگو می کند. موضوع هر برنامه در بخش نمایشی مطرح شده و سپس در قسمت تخصصی مورد کارشناسی و تحلیل قرار می گیرد، و علاوه بر نظریه های روانشناسی به روز دنیا ، دیدگاه‌های دیانت بهائی در مورد آن مسأله مطرح و ارائه می شود. این برنامه را پنجشنبه ها از رادیو پیام دوست دنبال کنید.

کودکان منادیان صلح ۱

این برنامه در خصوص فلسفه تعلیم و تربیت می باشد و بینش ها و دیدگاه‌های جدیدی که دیانت بهائی در مورد اهمیت تعلیم اطفال مطرح کرده است را بازگو می کند. موضوع هر برنامه در بخش نمایشی مطرح شده و سپس در قسمت تخصصی مورد کارشناسی و تحلیل قرار می گیرد، و علاوه بر نظریه های روانشناسی به روز دنیا ، دیدگاه‌های دیانت بهائی در مورد آن مسأله مطرح و ارائه می شود. این برنامه را پنجشنبه ها از رادیو پیام دوست دنبال کنید.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers