پنج شنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

کلمات مکنونه

کلمات مکنونه اثری مرکب از قطعاتی کوتاه به زبان‌های فارسی و عربی است به قلم حضرت بهاءالله که در دوران سرگونی آن حضرت در بغداد از قلم مبارک نازل شده است.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers