جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

کاوشی‌ در‌ تعصب

در این برنامه تهمینه و بهزاد در قالب گفتگوی دو نفره به بررسی و تحلیل انواع تعصب و عوارض آن در جهان و بخصوص در ایران می پردازند.

کاوشی‌ در‌ تعصب

در این برنامه تهمینه و بهزاد در قالب گفتگوی دو نفره به بررسی و تحلیل انواع تعصب و عوارض آن در جهان و بخصوص در ایران می پردازند.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers