چهارشنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

پیک یزدان

تاریخ ادیان اصلی ترین موضوع پادکست پیک یزدان است. هدف اصلی پادکست پیک یزدان کمک به درک این حقیقت است که اساس همه ادیان الهی یکی است. در این سلسله گفتارها دکتر نصرت الله محمد حسینی استاد پیشین دانشگاه تهران تاریخ ادیان از عهد حضرت ابراهیم تا عصر حضرت بهاءالله را مورد بررسی قرار خواهند داد. پادکست پیک یزدان را روزهای دوشنبه٬ چهارشنبه و جمعه بشنوید.

پیک یزدان

تاریخ ادیان اصلی ترین موضوع پادکست پیک یزدان است. هدف اصلی پادکست پیک یزدان کمک به درک این حقیقت است که اساس همه ادیان الهی یکی است. در این سلسله گفتارها دکتر نصرت الله محمد حسینی استاد پیشین دانشگاه تهران تاریخ ادیان از عهد حضرت ابراهیم تا عصر حضرت بهاءالله را مورد بررسی قرار خواهند داد. پادکست پیک یزدان را روزهای دوشنبه٬ چهارشنبه و جمعه بشنوید.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers