شنبه, ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

ویژه صیام ۱۳۹۸

در این برنامه ها که به مناسبت ایام صیام تهیه شده با توجه به آثار بهائی در مورد فضایل به این موضوعات پرداخته و توضیح کوتاهی داده می شود.

ویژه صیام ۱۳۹۸

در این برنامه ها که به مناسبت ایام صیام تهیه شده با توجه به آثار بهائی در مورد فضایل به این موضوعات پرداخته و توضیح کوتاهی داده می شود.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers