چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۸

میقات سوم

به مناسبت بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد طاهره قرةالعین یکی از شخصیت های برجسته آئین بابی چند هفته روزهای یک شنبه نمایش رادیویی ویژه خواهیم داشت.

میقات سوم

به مناسبت بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد طاهره قرةالعین یکی از شخصیت های برجسته آئین بابی چند هفته روزهای یک شنبه نمایش رادیویی ویژه خواهیم داشت.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers