فراسوی فرهنگ رقابت

بررسى آراء و نظریه‌هاى پروفسور"مایکل کارلبرگ" در کتاب "فراسوی فرهنگ رقابت" از نظر آئین بهائی. تهیه و اجرای آزاده جاوید و همراهی سارا احمدی و کارشناس برنامه مازیار فرحبخش.

فراسوی فرهنگ رقابت

بررسى آراء و نظریه‌هاى پروفسور"مایکل کارلبرگ" در کتاب "فراسوی فرهنگ رقابت" از نظر آئین بهائی. تهیه و اجرای آزاده جاوید و همراهی سارا احمدی و کارشناس برنامه مازیار فرحبخش.
Followers
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers