دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

یک سوال ٬ یک جواب | رضوان ۱۳۹۷

در برنامه‌ یک سوال، یک جواب (ویژه‌ عید رضوان ۱۳۹۷ یا  ۱۷۵ بدیع) هر روز در ایام رضوان پخش می‌شد. در روزهای اول، نهم و دوازدهم دو قسمت از این برنامه پخش می‌شود.  در یک سوال، یک جواب(ویژه‌ عید رضوان ۱۳۹۷ یا  ۱۷۵ بدیع) هر بار یک سوال در مورد آیین بهائی و پیام حضرت بهاءالله، شارع دین بهائی، پرسیده می‌شود و جناب احسان رحیمی به آن پاسخ می‌دهند.

یک سوال ٬ یک جواب | رضوان ۱۳۹۷

در برنامه‌ یک سوال، یک جواب (ویژه‌ عید رضوان ۱۳۹۷ یا  ۱۷۵ بدیع) هر روز در ایام رضوان پخش می‌شد. در روزهای اول، نهم و دوازدهم دو قسمت از این برنامه پخش می‌شود.  در یک سوال، یک جواب(ویژه‌ عید رضوان ۱۳۹۷ یا  ۱۷۵ بدیع) هر بار یک سوال در مورد آیین بهائی و پیام حضرت بهاءالله، شارع دین بهائی، پرسیده می‌شود و جناب احسان رحیمی به آن پاسخ می‌دهند.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers