دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

دیدار

سه جوان که در دوران تحصیل باهم دوست بوده‌اند بعد از سال‌ها تصمیم گرفته‌اند در روزهای عید کنار هم در تهران جمع شوند و تجربیات زندگی را با هم سهیم شوند. هر سه بهائی هستند و دو نفر از این گروه سالهاست که خارج از ایران زندگی می‌کنند.

دیدار

سه جوان که در دوران تحصیل باهم دوست بوده‌اند بعد از سال‌ها تصمیم گرفته‌اند در روزهای عید کنار هم در تهران جمع شوند و تجربیات زندگی را با هم سهیم شوند. هر سه بهائی هستند و دو نفر از این گروه سالهاست که خارج از ایران زندگی می‌کنند.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers