یکشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۸

صنوبر و مانترا

0_Banner_Website_Shadow

درباره این برنامه:

این برنامه سرکی می‌کشد به دل‌مشغولی‌ها و خاطرات دختر جوانی در غربت که قلبش در پشت میله‌های وطن جا مانده است. از آرزوهای نسلی می‌گوید که به امید بهترکردن وضع خود و برداشتن قدمی برای دیگر هموطنانش، دل به دریا می‌زند و خود را به دستِ باد مهاجرت می‌سپرد. مهاجرت فرصتی مهیا می‌کند برای فهمیدن دیگران، همکلاسی افغانی‌اش در ایران، و میدانی می‌شود برای جستجوی معنا و تلاش برای رسیدن به آن. چهارشنبه ها از رادیو پیام دوست

صنوبر و مانترا

0_Banner_Website_Shadow

درباره این برنامه:

این برنامه سرکی می‌کشد به دل‌مشغولی‌ها و خاطرات دختر جوانی در غربت که قلبش در پشت میله‌های وطن جا مانده است. از آرزوهای نسلی می‌گوید که به امید بهترکردن وضع خود و برداشتن قدمی برای دیگر هموطنانش، دل به دریا می‌زند و خود را به دستِ باد مهاجرت می‌سپرد. مهاجرت فرصتی مهیا می‌کند برای فهمیدن دیگران، همکلاسی افغانی‌اش در ایران، و میدانی می‌شود برای جستجوی معنا و تلاش برای رسیدن به آن. چهارشنبه ها از رادیو پیام دوست
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers