جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

صفحه نمایش فصل دوم

نمایش نامه. تئاتر. صحنه. بازیگر. کارگردان. این ها عناصر مهم یک کار نمایش صحنه هستند. اما شاید مهمترین عنصر یک نمایش نویسنده و اثر نمایشی اوست. چند نمایشن نامه نویس می شناسید؟ تا به حال چند نمایش نامه خوانده اید؟ چند نمایش صحنه ای دیده اید؟

در فصل دوم صفحه نمایش با بعضی از بزرگ ترین نمایش نامه نویسان نسل دوم ایرانی در دهه ۴۰  و ۵۰ خورشیدی آشنا می شوید. همچنین مانند فصل اول در هر قسمت بخشی از یکی از آثار نمایشی آن ها را به صورت نمایش رادیویی روزهای یکشنبه می شنوید.

صفحه نمایش فصل دوم

نمایش نامه. تئاتر. صحنه. بازیگر. کارگردان. این ها عناصر مهم یک کار نمایش صحنه هستند. اما شاید مهمترین عنصر یک نمایش نویسنده و اثر نمایشی اوست. چند نمایشن نامه نویس می شناسید؟ تا به حال چند نمایش نامه خوانده اید؟ چند نمایش صحنه ای دیده اید؟

در فصل دوم صفحه نمایش با بعضی از بزرگ ترین نمایش نامه نویسان نسل دوم ایرانی در دهه ۴۰  و ۵۰ خورشیدی آشنا می شوید. همچنین مانند فصل اول در هر قسمت بخشی از یکی از آثار نمایشی آن ها را به صورت نمایش رادیویی روزهای یکشنبه می شنوید.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers