چهارشنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۹

صد پرسش صد پاسخ

در هر قسمت از برنامه صد پرسش، صد پاسخ، یک پرسش درباره‌ دیانت بهائی پاسخ داده می‌شود؛ پرسش‌هایی که از گذشته تا حال از بهائیان پرسیده شده‌اند. یک‌شنبه‌ها از رادیو پیام دوست.

صد پرسش صد پاسخ

در هر قسمت از برنامه صد پرسش، صد پاسخ، یک پرسش درباره‌ دیانت بهائی پاسخ داده می‌شود؛ پرسش‌هایی که از گذشته تا حال از بهائیان پرسیده شده‌اند. یک‌شنبه‌ها از رادیو پیام دوست.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers