سپهر سخن فصل ۱

در فصل اول مجموعه سپهر سخن نیوشا راد به همراه جناب بهرام فرید برخی از بیانات و نصوص حضرت بهاءالله را بررسی می‌کنند.

سپهر سخن – ف۱ ق۲۴

سپهر سخن – ف۱ ق ۲۳

سپهر سخن – ف۱ ق۲۲

سپهر سخن – ف۱ ق۲۱

سپهر سخن فصل ۱

در فصل اول مجموعه سپهر سخن نیوشا راد به همراه جناب بهرام فرید برخی از بیانات و نصوص حضرت بهاءالله را بررسی می‌کنند.

سپهر سخن – ف۱ ق۲۰

سپهر سخن – ف۱ ق۱۹

سپهر سخن – ف۱ ق۱۸

سپهر سخن : ف۱ ق۱۶

سپهر سخن : ف۱ ق۱۵

سپهر سخن : ف۱ ق۱۴

سپهر سخن : ف۱ ق۱۳

سپهر سخن : ف۱ ق۱۲

سپهر سخن : ف۱ ق۱۱

Followers
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers