دوشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

زیستن از نو

زیستن از نو روایت ساده زندگی کسانی است که تسلیم ناملایمات زندگی نمی شوند و اجازه نمی دھند موانع ناخواسته سد راه رسیدن آنھا به آرزوھایشان شود. روایت آنھا آنقدر آشناست که گویی خود ما به جای آنھا زندگی شان را تجربه کرده ایم.

زیستن از نو

زیستن از نو روایت ساده زندگی کسانی است که تسلیم ناملایمات زندگی نمی شوند و اجازه نمی دھند موانع ناخواسته سد راه رسیدن آنھا به آرزوھایشان شود. روایت آنھا آنقدر آشناست که گویی خود ما به جای آنھا زندگی شان را تجربه کرده ایم.
-->
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers