پنج شنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

زندگی‌ زنان در عصر قاجار

بررسی اوضاع زندگی زنان در دوران قاجار و آشنائی با تعدادی از زنان روشنفکر و متفاوت آن زمان و فعالیت‌های آنان. تهیه کننده این برنامه آزاده جاوید.

زندگی‌ زنان در عصر قاجار

بررسی اوضاع زندگی زنان در دوران قاجار و آشنائی با تعدادی از زنان روشنفکر و متفاوت آن زمان و فعالیت‌های آنان. تهیه کننده این برنامه آزاده جاوید.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers