دوشنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۸

زاویه سوم

مروری بر مسائل اجتماعی روز مهمانان این برنامه به بحث درباره فقر، مفهوم دموکراسی، دموکراسی و نقش فرد، دموکراسی و اقتصاد، و گذار به دموکراسی می پردازند. شنبه‌ها از رادیو پیام دوست

زاویه سوم

مروری بر مسائل اجتماعی روز مهمانان این برنامه به بحث درباره فقر، مفهوم دموکراسی، دموکراسی و نقش فرد، دموکراسی و اقتصاد، و گذار به دموکراسی می پردازند. شنبه‌ها از رادیو پیام دوست

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers