جمعه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۹

خاطرات یوتاب

حکایت هائی از عشق و تردید و امید. یوتاب که دختری دانشجو است بر اثر یک تصادف رانندگی در بیمارستان بستری و در آنجا با دکتر نادری آشنا می شود.

خاطرات یوتاب

حکایت هائی از عشق و تردید و امید. یوتاب که دختری دانشجو است بر اثر یک تصادف رانندگی در بیمارستان بستری و در آنجا با دکتر نادری آشنا می شود.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers