سه شنبه, ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

تفکری نو ٬ گفتمانی نو

به نظر ميرسد که در اين روزگار پر آشوب و در اين ايّام آکنده از جنگ و فقر و ظلم و تعدّى، تنها راه حلّ اين مشکلات، روى آوردن به تفکّرى نو براى ايجاد گفتمانى جديد است. به همين دليل سعى نموديم که با ارائۀ بخشهايى از نقطه نظرات ديانت و جامعه بهائى، گامى موثّر در اين مسير برداريم.

تفکری نو ٬ گفتمانی نو

به نظر ميرسد که در اين روزگار پر آشوب و در اين ايّام آکنده از جنگ و فقر و ظلم و تعدّى، تنها راه حلّ اين مشکلات، روى آوردن به تفکّرى نو براى ايجاد گفتمانى جديد است. به همين دليل سعى نموديم که با ارائۀ بخشهايى از نقطه نظرات ديانت و جامعه بهائى، گامى موثّر در اين مسير برداريم.
-->
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers