دوشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۸

به پادشاه ایران

حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی پس از اظهار امر، نامه و الواحی خطاب به پادشاهان عالم صادر فرمودند از جمله خطاب به ناصرالدین شاه قاجار. این لوح، لوح سلطان نام دارد. در این برنامه نوید توکلی در گفت و گو با جناب استاد وحید خرسندی به لوح سلطان خواهند پرداخت.

به پادشاه ایران

حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی پس از اظهار امر، نامه و الواحی خطاب به پادشاهان عالم صادر فرمودند از جمله خطاب به ناصرالدین شاه قاجار. این لوح، لوح سلطان نام دارد. در این برنامه نوید توکلی در گفت و گو با جناب استاد وحید خرسندی به لوح سلطان خواهند پرداخت.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers