شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

با هم در خانه

گاهی وضعیت دنیا دچار چنان وخامتی می شود که انسان ها هیچ پیش بینی و آمادگی نسبت به آن ندارند. ویروس کرونا از همین قسم چالش هاست که اهل عالم را به خود گرفتار کرده، اگرچه این گرفتاری عالمیان را مضطرب و پریشان نموده اما فراموش نکنیم که ظلمت شب را روشنایی روز در پی است. چگونگی گذر از این بحران عالم گیر به فرد فرد ما انسان ها بستگی دارد ، باید به جد کوشش نماییم تا مظهر دلگرمی و امید برای خویشان و دوستان گردیم و سبب رشد خود و دیگران شویم. در برنامه با هم در خانه سعی داریم تا در این روزهای قرنطینه با انتقال تجارب افراد از اقصی نقاط دنیا و بهره گیری از نظرات پزشکان و کارشناسان روانشناسی در کنار شنونده های عزیزمان باشیم تا به یاری هم و با استفاده صحیح از فضای مجازی بتوانیم بحران فعلی را به فرصت بدل کنیم.

با هم در خانه

گاهی وضعیت دنیا دچار چنان وخامتی می شود که انسان ها هیچ پیش بینی و آمادگی نسبت به آن ندارند. ویروس کرونا از همین قسم چالش هاست که اهل عالم را به خود گرفتار کرده، اگرچه این گرفتاری عالمیان را مضطرب و پریشان نموده اما فراموش نکنیم که ظلمت شب را روشنایی روز در پی است. چگونگی گذر از این بحران عالم گیر به فرد فرد ما انسان ها بستگی دارد ، باید به جد کوشش نماییم تا مظهر دلگرمی و امید برای خویشان و دوستان گردیم و سبب رشد خود و دیگران شویم. در برنامه با هم در خانه سعی داریم تا در این روزهای قرنطینه با انتقال تجارب افراد از اقصی نقاط دنیا و بهره گیری از نظرات پزشکان و کارشناسان روانشناسی در کنار شنونده های عزیزمان باشیم تا به یاری هم و با استفاده صحیح از فضای مجازی بتوانیم بحران فعلی را به فرصت بدل کنیم.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers