پنج شنبه, ۱۴ فروردین ۱۳۹۹

با اندیشمندان

در این مجموعه ساناز امیری و شهاب روحانی به بررسی مقاله ها و کتاب های برخی از متفکّرین و محقّقین بهائی در مواضیع اجتماعی، فلسفی و روحانی می پردازند.

با اندیشمندان

در این مجموعه ساناز امیری و شهاب روحانی به بررسی مقاله ها و کتاب های برخی از متفکّرین و محقّقین بهائی در مواضیع اجتماعی، فلسفی و روحانی می پردازند.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers