سه شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۹

اکسیر

زما نه ای آغاز شد که جوهره وجود نفوس به محک امتحان گذاشته شد بسا جواهری که در مرداب منیت غرق شدند و بسا سنگ و خاکی که به تربیت الهی در و گوهر شدند و درخشیدند، زمانه جدیدی آغاز شد. زمانه اکسیر. در این نمایش رادیویی شما با داستان های زندگی اولین پیروان حضرت باب آشنا می‌شوید. اکسیر شنبه ها از PersianBMS

اکسیر

زما نه ای آغاز شد که جوهره وجود نفوس به محک امتحان گذاشته شد بسا جواهری که در مرداب منیت غرق شدند و بسا سنگ و خاکی که به تربیت الهی در و گوهر شدند و درخشیدند، زمانه جدیدی آغاز شد. زمانه اکسیر. در این نمایش رادیویی شما با داستان های زندگی اولین پیروان حضرت باب آشنا می‌شوید. اکسیر شنبه ها از PersianBMS
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers