چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

آموزه‌های نو

  درباره این برنامه:

  پنجشنبه ها، دو مقاله از وب‌سایت BahaiTeachings.org به شما معرفی می‌کنیم.  این مقاله‌ها موضوع‌های مختلفی را در زمینه‌های دینی-اعتقادی، تاریخی، فرهنگی، علمی، و هنری دربرمی‌گیرد.  نویسندگان این مقاله‌ها که بیشتر بهائی هستند در مقاله‌های‌شان می‌کوشند به درک عمیق‌تری از آموزه‌های آیین بهائی برسند و آن‌ها را برای حل چالش‌های امروز جهان به کار ببرند.


  فصل ۱           فصل ۲           فصل۳ 


  آموزه‌های نو

  درباره این برنامه:

  پنجشنبه ها، دو مقاله از وب‌سایت BahaiTeachings.org به شما معرفی می‌کنیم.  این مقاله‌ها موضوع‌های مختلفی را در زمینه‌های دینی-اعتقادی، تاریخی، فرهنگی، علمی، و هنری دربرمی‌گیرد.  نویسندگان این مقاله‌ها که بیشتر بهائی هستند در مقاله‌های‌شان می‌کوشند به درک عمیق‌تری از آموزه‌های آیین بهائی برسند و آن‌ها را برای حل چالش‌های امروز جهان به کار ببرند.


  فصل ۱           فصل ۲           فصل۳ 


  Followers
  Subscribers
  Followers
  Subscribers