چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

آفتاب بینش

در این برنامه به معرفی مختصر بعضی کتب بهائی خواهیم پرداخت. یعنی آثار حضرت باب، حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء، حضرت ولی امرالله و نیز بعضی آثار دیگر اندیشمندان بهائی. پنج‌شنبه ها از رادیو پیام دوست

آفتاب بینش

در این برنامه به معرفی مختصر بعضی کتب بهائی خواهیم پرداخت. یعنی آثار حضرت باب، حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء، حضرت ولی امرالله و نیز بعضی آثار دیگر اندیشمندان بهائی. پنج‌شنبه ها از رادیو پیام دوست
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers