پدر

پدر کیست؟ راز پدر بودن چیست؟ در این مجموعه، لیلا حیدریان در هر قسمت با پدری به گفتگو می‌نشیند، با او خاطراتش را مرور می‌کند، و با فراز و نشیب‌های زندگی‌شان همراه می‌شود تا دریابد راز پدر بودن چیست.

video

پدر – نتیجه

video

پدر – ایرج

video

پدر – مسعود

video

پدر – سُها

video

پدر – سهیل

پدر

پدر کیست؟ راز پدر بودن چیست؟ در این مجموعه، لیلا حیدریان در هر قسمت با پدری به گفتگو می‌نشیند، با او خاطراتش را مرور می‌کند، و با فراز و نشیب‌های زندگی‌شان همراه می‌شود تا دریابد راز پدر بودن چیست.
video

پدر – عطا

Followers
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers