شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

قاب زندگی

برنامه قاب زندگی در مورد تربیت در خانواده هاست. اینکه هر کدام از ما در منزل خودمان و در گذشته، چگونه و با چه اصول تربیتی بزرگ شده ایم و امروزه چقدر از اصولی که با آن ها بزرگ شده ایم، در تربیت فرزندانمان استفاده می‌کنیم و چقدر بر اساس شرایط دنیای امروز آن ها را تغییر می دهیم.

قاب زندگی

برنامه قاب زندگی در مورد تربیت در خانواده هاست. اینکه هر کدام از ما در منزل خودمان و در گذشته، چگونه و با چه اصول تربیتی بزرگ شده ایم و امروزه چقدر از اصولی که با آن ها بزرگ شده ایم، در تربیت فرزندانمان استفاده می‌کنیم و چقدر بر اساس شرایط دنیای امروز آن ها را تغییر می دهیم.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers