چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

سلام سلامتی - فصل ۲

سلامت جسم و روان موضوعات اصلی فصل دوم برنامه سلام سلامتی می‌باشند. همچنین در این فصل در مورد بيماري ها و موضوعاتى كه شايد بيشتر ذهن بانوان رو به خودش جلب مى كنه صحبت مى كنيم.

سلام سلامتی - فصل ۲

سلامت جسم و روان موضوعات اصلی فصل دوم برنامه سلام سلامتی می‌باشند. همچنین در این فصل در مورد بيماري ها و موضوعاتى كه شايد بيشتر ذهن بانوان رو به خودش جلب مى كنه صحبت مى كنيم.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers