چهارشنبه, ۱۳ فروردین ۱۳۹۹

سلام سلامتی - فصل ۳

سلامت و رفاه جامعه و نقش فرد در اجتماع موضوعات اصلی فصل سوم برنامه سلام سلامتی می‌باشند. محتوای فصل سوم بر اساس تعریف سلامت از سازمان بهداشت جهانی که عنوان می‌کند سلامت تنها فقدان بیماری نیست بلکه به معنای سلامت کامل جسم، ذهن و رفاه اجتماعی می‌باشد تهیه شده است.

سلام سلامتی - فصل ۳

سلامت و رفاه جامعه و نقش فرد در اجتماع موضوعات اصلی فصل سوم برنامه سلام سلامتی می‌باشند. محتوای فصل سوم بر اساس تعریف سلامت از سازمان بهداشت جهانی که عنوان می‌کند سلامت تنها فقدان بیماری نیست بلکه به معنای سلامت کامل جسم، ذهن و رفاه اجتماعی می‌باشد تهیه شده است.

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers