چهارشنبه, ۵ تیر ۱۳۹۸

جنبش

این داستان اهالی یک شهر اتریشی است که در سال ۲۰۱۵ پناهجویان را با آغوش باز پذیرفتند.

video
video

جنبش – قسمت ششم

video
video
video

جنبش – قسمت سوم

جنبش

این داستان اهالی یک شهر اتریشی است که در سال ۲۰۱۵ پناهجویان را با آغوش باز پذیرفتند.
video

جنبش – قسمت دوم

video

جنبش – قسمت اول

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers