یکشنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

جنبش

این داستان اهالی یک شهر اتریشی است که در سال ۲۰۱۵ پناهجویان را با آغوش باز پذیرفتند.

جنبش

این داستان اهالی یک شهر اتریشی است که در سال ۲۰۱۵ پناهجویان را با آغوش باز پذیرفتند.
video

جنبش – قسمت سوم

video

جنبش – قسمت دوم

video

جنبش – قسمت اول

Followers
Subscribers
Followers
Subscribers