یکشنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

بازتاب

بازتاب در تلاش است تا با حضور کارشناسان بهائی و غیر بهائی به طرح مطالب اجتماعی اعتقادی وتفکر برانگیز پرداخته و به نمایندگی از طرف یک بیننده ی منصف و پرسشگر این مطالب را به چالش بکشد و از این طریق منعکس کننده ی نظرات کارشناسان و بینندگان باشد. این برنامه به منظور مشارکت در گفتمان های روز جوانان ایران و نشان دادن زوایای مختلف یک موضوع و بالمال کمک به حل مشکلات طرح شده در این گفتمان ها با توجه به دیدگاه های بهائی و یا پاسخ به سوالات وشبهات احتمالی جامعه در قبال این مطالب در محیطی صمیمی و آزاد تهیه می گردد. مدت هر برنامه: ٣٠ دقیقه هر دو هفته یکبار

بازتاب

بازتاب در تلاش است تا با حضور کارشناسان بهائی و غیر بهائی به طرح مطالب اجتماعی اعتقادی وتفکر برانگیز پرداخته و به نمایندگی از طرف یک بیننده ی منصف و پرسشگر این مطالب را به چالش بکشد و از این طریق منعکس کننده ی نظرات کارشناسان و بینندگان باشد. این برنامه به منظور مشارکت در گفتمان های روز جوانان ایران و نشان دادن زوایای مختلف یک موضوع و بالمال کمک به حل مشکلات طرح شده در این گفتمان ها با توجه به دیدگاه های بهائی و یا پاسخ به سوالات وشبهات احتمالی جامعه در قبال این مطالب در محیطی صمیمی و آزاد تهیه می گردد. مدت هر برنامه: ٣٠ دقیقه هر دو هفته یکبار
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers