جمعه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

اگر

مجموعه اگر گزیده کوتاهی است از گپی طولانی با فرزندان خانواده هایی که یک یا هر دو والدینشان را در زندان های جمهوری اسلامی و یا توسط مامورین آن ها از دست داده اند و یا مدتی به دلیل زندانی بودن آنها از داشتنشان محروم بوده اند. فارغ از هر نوع باور، اعتقاد، عقیده و یا هدفی که آن ها برایش جانشان را از دست داده اند و یا متحمل سختی هایی شده اند، فرزندان آن ها نکات و دردهای مشترکی را به اشتراک می گذارند و از حس و حال آن روزها و تاثیرات این اتفاق در زندگیشان درد دل می کنند.

اگر

مجموعه اگر گزیده کوتاهی است از گپی طولانی با فرزندان خانواده هایی که یک یا هر دو والدینشان را در زندان های جمهوری اسلامی و یا توسط مامورین آن ها از دست داده اند و یا مدتی به دلیل زندانی بودن آنها از داشتنشان محروم بوده اند. فارغ از هر نوع باور، اعتقاد، عقیده و یا هدفی که آن ها برایش جانشان را از دست داده اند و یا متحمل سختی هایی شده اند، فرزندان آن ها نکات و دردهای مشترکی را به اشتراک می گذارند و از حس و حال آن روزها و تاثیرات این اتفاق در زندگیشان درد دل می کنند.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers