جمعه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

آغاز نو

این مجموعه داستانِ جوانانی در اطراف ما را بازگو می‌کند که پیله‌ کلیشه‌های رایج در جامعه درباره‌ جوانان را پاره کرده‌اند؛ به مدارا و تساهل بسنده نکرده‌اند بلکه برای بهترکردن محیط‌شان، راه‌هایی جسته‌اند برای حل‌کردن اختلاف‌های‌شان با دیگران. هر قسمت از این مجموعه نقبی است به درون زندگی این جوان‌ها؛ به علائق‌شان، پیشینه‌ فرهنگی‌شان، و اینکه چگونه به باورهای روحانی‌شان در زندگی روزانه‌ جامه‌ عمل می‌پوشانند.

آغاز نو

این مجموعه داستانِ جوانانی در اطراف ما را بازگو می‌کند که پیله‌ کلیشه‌های رایج در جامعه درباره‌ جوانان را پاره کرده‌اند؛ به مدارا و تساهل بسنده نکرده‌اند بلکه برای بهترکردن محیط‌شان، راه‌هایی جسته‌اند برای حل‌کردن اختلاف‌های‌شان با دیگران. هر قسمت از این مجموعه نقبی است به درون زندگی این جوان‌ها؛ به علائق‌شان، پیشینه‌ فرهنگی‌شان، و اینکه چگونه به باورهای روحانی‌شان در زندگی روزانه‌ جامه‌ عمل می‌پوشانند.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers