شنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

آش و آشیانه

خانواده هسته اصلی اجتماعِ بشری و بستری است که ارزش‌های اخلاقی و توان‌مندی‌های فردی و اجتماعی در آن شکل می‌گیرند. در برنامه «آش و آشیانه» هدف آن است که در حین آشپزی در مورد مسائل مهم مربوط به خانواده بحث و گفتگو شود.

آش و آشیانه

خانواده هسته اصلی اجتماعِ بشری و بستری است که ارزش‌های اخلاقی و توان‌مندی‌های فردی و اجتماعی در آن شکل می‌گیرند. در برنامه «آش و آشیانه» هدف آن است که در حین آشپزی در مورد مسائل مهم مربوط به خانواده بحث و گفتگو شود.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers