دوشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۸

امیدی از ایران

بی تفاوتی امروزه در جامعه ما تبدیل به یک موضوع مهم شده است. مردم دنیا امید خود را به نهادهای خود از دست داده اند، گروه بسیاری اعتمادشان را به علما از دست داده اند، رسانه ها نتوانسته اند که واقعیت را به درستی ارائه دهند، و بالاتر از همه اینکه مردم ارزش خود را از دست داده اند. “امیدی از ایران” تلاش می‌کند که از طریق داستان نشان دهد که امیدی که دویست سال پیش از ایران آغاز شد اینک در دل افراد بسیاری در بیش از یکصد و بیست هزار نقطه از جهان وجود دارد.

امیدی از ایران

بی تفاوتی امروزه در جامعه ما تبدیل به یک موضوع مهم شده است. مردم دنیا امید خود را به نهادهای خود از دست داده اند، گروه بسیاری اعتمادشان را به علما از دست داده اند، رسانه ها نتوانسته اند که واقعیت را به درستی ارائه دهند، و بالاتر از همه اینکه مردم ارزش خود را از دست داده اند. “امیدی از ایران” تلاش می‌کند که از طریق داستان نشان دهد که امیدی که دویست سال پیش از ایران آغاز شد اینک در دل افراد بسیاری در بیش از یکصد و بیست هزار نقطه از جهان وجود دارد.
Followers
Subscribers
Followers
Subscribers