PBMS Admin

شام آخر

شام آخر به مناسبت شهادت حضرت باب

تصور کنید در حال ورق زدن یک کتاب تاریخ هستید و ناگهان برای اولین بار متوجه می شوید چند صفحه از کتاب، به هم چسبیده اند و شما تا امروز با وجودی که بارها سراغ این کتاب رفته اید و

آیا بهاءالله خداست؟

آیا بهاءالله خداست

شاید بتوان گفت در مواجهه با هر مفهوم یا موضوعی به تعداد افرادی که با آن مواجه می شوند تحلیل و برداشت متفاوت وجود دارد. انسان ها در ارتباط با هر موضوعی در جایی از یک طیف بسیار گسترده قرار

معنای فرهنگ در عصر ما

فرهنگ بهایی

تعریف واژه “فرهنگ” در زمان های مختلف، دستخوش تغییر و تکامل شده است. تعریفی که مردم شناسان، جامعه شناسان و روان شناسان در عرصه های مختلف روان شناسی از فرهنگ، انسان با فرهنگ و همچنین یک جامعه فرهنگی ارائه کرده