فلورانس فلیپس و تدریس زبان

یک قهرمان
فلورانس فلیپس و تدریس زبان
شهریور ۳۰, ۱۳۹۷

فلورنس كه خود فرزند یک خانواده مهاجر است، با وجود كهولت سن به آموزش زبان مهاجرين می پردازد و به آن ها در ساختن فردايی بهتر كمک می كند.

ثبت نام در خبرنامه