سازمان غیرانتفاعی «یک دایره گسترده تر»

یک قهرمان
سازمان غیرانتفاعی «یک دایره گسترده تر»
بهمن ۴, ۱۳۹۸

مارك برگل موسس سازمان غيرانتفاعي «يك دايره گسترده تر» محل زندگي خانواده هاي محروم را به طور رايگان مبله مي كند و لوازم منزل مورد نياز آنها را فراهم مي كند.

ثبت نام در خبرنامه